Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij massagepraktijk De weg naar Ontspanning ga ik er vanuit dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Behandelaar: degene die handelt als zelfstandig gevestigd masseur/behandelaar.  Cliënt: degene aan wie door de behandelaar een massage/behandeling wordt verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers. Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk wordt uitgeoefend. Behandeling: massage en aanverwante handelingen zoals aromatherapie. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Behandelaar, Cliënt, Praktijkadres en Behandeling.

2. Algemeen
De behandelaar geeft de behandeling aan de cliënt op (vanuit) het praktijkadres Albrandswaardsedijk 101, 3172TG Poortugaal. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

3. Behandelovereenkomst
Bij de start van de eerste behandeling gaan de behandelaar en de cliënt een behandelovereenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Intake
Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door behandelaar een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Deze gegevens worden vastgelegd op een anamnese formulier. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan behandelaar door te geven.

5. Contra-indicaties en medische informatie
Bij Massagepraktijk op weg naar Ontspanning worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

Voor alle medische problemen dient de cliënt een huisarts te raadplegen. Als de cliënt onder behandeling staat van een huisarts of medisch specialist, dient hij deze behandeling niet te staken vanwege een behandeling bij voornoemde behandelaar, zoals bedoeld onder 1. Staat cliënt onder behandeling van arts, therapeut of specialist, dan dient hij vooraf met hem te overleggen of behandeling uitgevoerd mag worden.

De cliënt heeft de plicht bij het maken van een afspraak en voorafgaand aan de behandeling eventuele ziektes, blessures en de aanwezigheid van lichaamsvreemde voorwerpen te melden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure, behoudt behandelaar zich het recht voor de behandeling te staken, niet door te laten gaan en cliënt door te verwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn voorts mogelijk na goedkeuring behandelend arts.

6. Aanwezigheid en Verhindering
De afgesproken tijd is voor de cliënt gereserveerd. De cliënt wordt geacht op tijd aanwezig te zijn.

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de behandelaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Vanuit het oogpunt van hygiëne en om zo de effectiviteit van de opname van de olie te verhogen, doucht de cliënt zich voorafgaand aan een lichaamsmassage. De cliënt zorgt ervoor dat hij geen sterke parfum e.d. gebruikt. Tevens is het belangrijk dat zijn kleding niet naar rook ruikt.

De mobiele telefoon staat op stil.

Wanneer de cliënt minderjarig is, dient één van de ouders bij de behandeling aanwezig te zijn.

7. Tariefstelling
Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de behandelaar de cliënt mondeling mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het honorarium van de behandelaar is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten.

8. Betaling
Betalingen zijn alleen contant en worden direct na de massage/behandeling voldaan.

Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

9. Aansprakelijkheid
De behandeling van de behandelaar is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De behandelaar sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de gegeven behandeling en/of verband houdende met opvolging door de cliënt van door de behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de behandelaar. Massagepraktijk De weg naar Ontspanning is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

10. Inzagerecht
De cliënt heeft inzagerecht in het eigen dossier.

11. Klachtenprocedure
Massagepraktijk De weg naar Ontspanning is geregistreerd bij BMS en voldoet aan de eisen voor de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ik heb een klachtenreglement en ben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie (Klachtenportaal Zorg). Het klachten regelement is in te zien op de website van BMS (https://www.bms-belangenvereniging.nl/ledenservice/klachtenbemiddeling.php).

Het privacyreglement is van toepassing. Klik hier voor het privacy & cookies statement.

Contact


Copyright © 2019 De weg naar Ontspanning | KvK nummer: 73620661 | Designed by Papers & Stories